Letiště Přerov žije

V prosinci 2012 se objevila tisková zpráva MO, která obsahovala „Co se týče připravované struktury vzdušných sil, armáda bude provozovat tři základny letectva – v Čáslavi základnu taktického, v Náměšti vrtulníkového a v Praze-Kbelích dopravního letectva. Předpokládá se, že k 1. lednu 2014 bude vrtulníkové letectvo sjednoceno s tím, že se přesune vrtulníková posádka z letiště Přerov na letiště Náměšť, řekl Alexandr Vondra.“   Nechci jakkoli hodnotit, zda to bylo správné rozhodnutí či nikoli. Pravdou ale je, že velení vzdušných sil touto myšlenkou nadšené nebylo vzhledem k tomu, že na základně působilo téměř tisíc vojenských i civilních pracovníků a bylo ideálně umístěné ve vztahu k nedalekému vojenskému výcvikovému prostoru Libavá. Pro náš podnik toto rozhodnutí znamenalo zajímavou výzvu. MO řešilo problém, pokud odejde armáda, tak co dělat s tímto živým areálem. Každému bylo jasné, že po opuštění areálu, pokud nebude střežen, tak v řádech dnů se promění nájezdy „recyklistů“ v areál duchů, tak jako řada jiných opuštěných areálů, a již nikdy nebude obnoven.  Jednou z variant bylo převedení areálu na kraj. To se však ukázalo v krátkém časovém horizontu jako utopické. Proto se MO dohodlo s LOM o tom, že LOM areál převezme.

Následovalo rozhodnutí ministra obrany ze dne 12.4.2013, kterým uložil našemu podniku „cíl zabezpečit provoz nemovité infrastruktury včetně letiště tak, aby nedošlo k jakýmkoli škodám na majetku státu, následně zajistit rozvoj této lokality v součinnosti s vyššími správními celky a místní samosprávou. Dalším cílem je získání statutu civilního letiště, jehož bude podnik provozovatelem, který následně na základě smluvního vztahu s AČR umožní využití letiště letectvem AČR pro splnění některých úkolů výcviku, jakož i úkolů k zajištění obranyschopnosti státu.“  Tím byl oficiálně spuštěn projekt převzetí celého areálu 23. základny vrtulníkového letectva včetně letiště Přerov-Bochoř.

Zbytek roku 2013 byl tedy ve znamení desítek jednání mezi LOM, různými útvary MO, AČR, OVL, ÚCL, zástupci regionů apod. a samozřejmě samotného přebírání. Výsledkem tohoto bezprecedentního úsilí je, že došlo k převzetí 367 ha pozemků, 243 staveb, 59 kusů kolové techniky, 42 484 kusů ostatního movitého majetku. Nebyli bychom toho dosáhli nebýt intenzivní spolupráce mnoha zaměstnanců na obou stranách.

Od prvního okamžiku je areál střežen a udržován, takže až na úvodní drobné krádeže lze říci, že se areál podařilo uchránit od zničení.  To se netýká plánovaných demolic nevyužitelných a zchátralých budov, které letos v areálu proběhly na náklady MO.

Vojenské letiště oficiálně vzniklo v roce 1937. S výjimkou období 1958-1974, kdy bylo zařazeno do sítě Čs. Aerolinií, bylo vždy využíváno výhradně armádou. Až v roce 1992 se objevuje první civilní letecká společnost využívající letiště.  Zajímavé bylo působení akciové společnosti Regionální letiště Přerov patřící Olomouckému kraji, Zlínskému kraji a Městu Přerov, která vznikla v roce 2009 s cílem uchovat a rozšířit civilní provoz na letišti tak, aby se stalo křižovatkou nákladní i osobní dopravy se středoevropským významem. Projekt předpokládal účast AČR na základně a přijetí dotace ve výši půl miliardy, což se ani jedno nenaplnilo, a proto společnost v loňském roce ukončila svou činnost.

AČR ukončila k 30.9.2013 provoz vojenského letiště. Vzhledem k tomu, že LOM splnil všechny požadavky a dodal veškeré podklady, bylo mu uděleno povolení od 1.10.2013 provozovat civilní veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.  Žádná navigační ani světelná technika, kterou tam AČR provozovala, nebyla akceptovatelná pro civilní letiště dozorované ÚCL, a proto došlo k její demontáži.  V důsledku toho je aktuálně civilní letiště provozované pouze pro podmínky VFR den (létání za vidu) a se službou RADIO (dispečer na věži pouze poskytuje informace a neřídí tak provoz), což znamená, že to je letiště na úrovni „aeroklubového letiště“. Nutno ovšem dodat, že se jedná u luxusní letiště s udržovanou dráhou 2500 x 60 m a mnoha pojezdovými plochami.  Podařilo se také zprovoznit travnatou dráhu o délce 840 metrů a šířce 30 metrů. Letiště nabízí palivové hospodářství (JET A1, AVGAS 100LL) a velké hangárovací kapacity a disponuje profesionální hasičskou jednotkou, která má mimo jiné k dispozici i vyprošťovací vozidla. Letiště aktuálně splňuje parametry pro provoz dle kategorie 2B, zájmem je ale postupně rozšířit provoz na úroveň 3C, případně 4C. Svým vybavením je schopné přijímat i velké dopravní vojenské a civilní letouny, vlastní totiž i mobilní energetické zdroje na spouštění letadel, automobil se stlačeným vzduchem a automobilní ohřívač pro přípravu letounů v zimě.  V roce 2014 se na letišti uskutečnilo 3800 pohybů, v roce 2015 8600 pohybů, v roce 2016 11800 pohybů, a v roce 2017 již 22146 pohybů.

V současné době se na správě areálu a provozování letiště podílí 31 zaměstnanců. Provoz celého areálu generuje pro podnik nemalé náklady. Proto bylo s MO dohodnuto poskytnutí neinvestiční dotace. Významnou roli v hospodaření také hrají příjmy zejména z pachtů pozemků a pronájmů různých staveb v areálu.  V tuto chvíli jsou již propachtovány všechny zemědělské pozemky a bylo pronajato 40 staveb.  Pracujeme na tom, aby se nám kromě drobných pronájmů podařilo do areálu přitáhnout i větší investory ideálně s návazností na letectví.  Jako příklad uvádím společnost NIRVANA SYSTEMS, která si na letišti pronajala tři budovy a jeden hangár, jež rekonstruovala a soustředila tam veškeré své aktivity. Tedy výrobu motorových paraglidů, montáž, prodej a servis vírníků včetně letecké školy FLYWAY. V současnosti probíhají jednání s dalšími firmami svázanými s letectvím, ať už s možností pronájmu prostorů a objektů, či práva stavby.

V rámci zvyšování povědomí, že letiště stále žije, pořádáme každý rok akci pro veřejnost s názvem Den letiště Přerov.

Pro lepší informovanost o letišti a možnostech pro investory byly spuštěny samostatné webové stránky www.prerov-airport.cz. Letiště Přerov najdete i na Facebooku.