Veřejné soutěže a prodej nebo pronájem majetku

1)   Státní podnik LOM PRAHA s.p. tímto vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej vyřazených náhradních dílů k vrtulovému programu.

Předmětem prodeje jsou vyřazené náhradní díly k vrtulovému programu, jejichž seznam je uveden v příloze č.1. Jedná se o dlouhodobě nepoužívané díly, jejichž funkčnost a kompletnost nelze ze strany vyhlašovatele zaručit. Vyhlašovatel zdůrazňuje, že se jedná o ztv. neletecké položky, které jsou pro letectví nepoužitelné a letu neschopné, nejsou podloženy dokumentačně ani certifikačně z důvodu ukončení vrtulového programu a zrušení Typových certifikátů ze strany EASA. 

Podmínky soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej vyřazených náhradních dílů k vrtulovému programu

Příloha č. 1 - Seznam prodávaných vyřazených náhradních dílů pro vrtulový program

Příloha č. 2 - Závazný vzor kupní smlouvy

2)   Státní podnik LOM PRAHA s.p. tímto vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na nájem b. č. 98 – výrobně skladovací haly a zpevněné plochy před halou v areálu LOM PRAHA s.p. – letiště Přerov.

Předmětem nájmu je budova výrobně skladovací haly b. č. 98 – dle kolaudačního rozhodnutí Výrobně skladovací hala, provozovna k nakládání s odpady vyjma nebezpečných, o vnitřní výměře 1581 m2, ve které jsou umístěny 3 vnitřní skladovací prostory, každý o výměře 527 m2, které se nachází na 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 429, která je součástí pozemku parc. č. 990/101 v k. ú. Bochoř, obec Bochoř, Na letišti 429/98, 750 02 Bochoř. Předmětem nájmu je dále zpevněná plocha o výměře 2.200 m2, která je součástí pozemku parc. č. 990/1 o celkové výměře 83.176 m2 v k. ú. Bochoř, obec Bochoř. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA NÁJEM BUDOVY č. 98

Příloha č. 1 - Základní obrazová dokumentace předmětu nájmu

Příloha č. 2 - Závazný návrh nájemní smlouvy

Příloha č. 2 smlouvy Specifikace Společných ploch

Příloha č. 3 smlouvy Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 4 smlouvy Dlouhodobý srážkový normál pro výpočet odvodu DV

Příloha č. 5 smlouvy Dopravně provozní řád letiště Přerov

Příloha č. 6 smlouvy Podmínky veřejné soutěže

098 - pronájem

Dále LOM PRAHA s.p. nabízí k pronájmu následující nemovitosti:

012 - pronájem

017 - pronájem

052 - pronájem

058 - pronájem

114 - pronájem

146 - pronájem

172 - pronájem

173 - pronájem

207, 208 - pronájem

209 - pronájem

Volné plochy - letiště Přerov

3)  Státní podnik LOM PRAHA s.p. tímto vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pacht pozemků v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., letiště Přerov.

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - Pacht pozemků v právu hospodařit LOM PRAHA s.p., letiště Přerov

Příloha č. 1 pachtovní smlouvy - Seznam propachtovaných pozemků

Příloha č. 2 pachtovní smlouvy - Schematický plánek propachtovaných pozemků

Příloha č. 3 - vzor pachtovní smlouvy sečení trávy 2022

4)  Státní podnik LOM PRAHA s.p. tímto vyhlašuje  Veřejnou soutěž na prodej materiálových položek skladu 8_LOKMAT“ na webových stránkách LOM PRAHA s.p. 

Lhůta pro podání nabídek je do 30. 9. 2023.

Podmínky veřejné soutěže

Příloha č. 1 - Seznam prodávaných materiálových položek skladu 8_LOKMAT

Příloha č. 2 - Závazný vzor kupní smlouvy